Spoločnosť BIOCHYN bola založena v roku 2007 za účelom zvýšenia podielu výroby elektrickej energie na Slovensku v prospech obnoviteľných zdrojov. Koncept zahrňuje združenie dodávateľov biomasy s dodávateľmi technológie pre výrobu a investormi.

Ide o bioplynovú stanicu s anaeróbnou technológiou fermentácie pre spracovanie poľnohospodárskych materiálov s elektrickým výkonom 0,995 MWel na cielene pestované energetické plodiny a biologicky rozložiteľné odpady z produkcie PD Chynorany. Bioplynová stanica je koncipovaná ako kontinuálne plnená stanica s anaeróbnou mezofilnou technológiou fermentácie a je zostavená zo silážnych žľabov, dvoch uzatvorených anaeróbnych fermentov typu kruh v kruhu, uzatvoreného koncového skladu pre možnosť dvoj až trojstupňovej anaeróbnej fermentácie, zo separátora stabilizovaného kalu z bioplynovej stanice s rozdelením stabilizovaného kalu po fermentácii na pevný separát a tekutý fugát, zo zbernej nádrže na tekutú časť fugátu. Plynojemu je integrálnou súčasťou koncového skladu . Získaný bioplyn je v kogeneračnej jednotke využívaný na výrobu:

  • elektrickej energie – el. energia (995 kW) bude celoročne dodávaná do distribučnej siete
  • tepla, ktoré bude použité na technológiu sušenia dreva a zeleniny, na prevádzku poľnohospodárskej výroby a na prípravu teplej vody, alternatívne aj na vykurovanie budov v pôsobnosti samosprávy obce

 

Design by Joomla 1.6 templates